Disclaimer

Deze website is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als een aanbod of verzoek met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten of enige vorm van (advies)dienstverlening. De inhoud van deze website kan niet als advies worden beschouwd tot een mogelijke investering.

De werkelijke portefeuille kan afwijken van de portefeuille die hierin besproken wordt. Elk prestatiecijfer is na aftrek van alle kosten, tenzij anders vermeld en zijn berekend op een tijd gewogen, totaal rendement basis.

Fondsen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde sector of regio kunnen hogere risico’s met zich meebrengen ten opzichte van een zeer gespreide portefeuille.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van alle investeringen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Dit kan deels te wijten zijn aan valuatieschommelingen, doordat het Fonds belegt in andere valuta’s dan de basisvaluta van het Fonds.

Verwijzing naar marktindices of andere maatstaven voor relatieve marktprestaties over een bepaalde periode worden getoond voor uw referentie. Verwijzing naar een index houdt niet in dat het portefeuille rendement, de volatiliteit of andere resultaten vergelijkbaar zijn. De samenstelling van de index is niet de manier waarop een portefeuille is samengesteld.

De verstrekte informatieve en eventuele adviezen zijn verkregen uit, of zijn gebaseerd op, informatie van bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar de nauwkeurigheid kan niet gegarandeerd worden. IBS Fund Management BV (“IBS FM”) noch SilverCross Global Small Cap Fund (“het Fonds”) aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze website is niet volledig en wordt slechts aangeboden voor informatieve doeleinden. Alle meningen en ramingen gelden op de datum van deze en zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

IBS FM is de Beheerder van het Fonds. Het Fonds is een fonds voor gemene rekening, georganiseerd en opgericht volgens de Nederlandse wet. Het Fonds is geen juridische entiteit, noch een (commerciële) partnerschap of commanditaire vennootschap, maar een contractuele overeenkomst tussen de Beheerder, Stichting Bewaarder SilverCross ("Bewaarder") en elke belegger afzonderlijk. Het Fonds belegt voor rekening en risico van de beleggers, waarbij de Beheerder handelt namens het Fonds en de Bewaarder juridisch eigenaar van het vermogen is.

IBS FM of SilverCross biedt geen beleggings-, fiscaal of juridisch advies aan haar (potentiële) participanten in het Fonds en beleggers wordt sterk aangeraden om hun eigen fiscaal of juridische adviseurs te raadplegen met betrekking tot een mogelijke investering. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dienen beleggers  kennis te nemen van het meeste recente prospectus en de essentiële beleggersinformatie (“Eid”), beschikbaar op ons kantoor en op www.silvercross-im.com. Het Fonds is alleen beschikbaar voor beleggers voor wie deze belegging geschikt is en die over de kennis en ervaring beschikken om de karakteristieken en risico's van het Fonds volledig te beoordelen en begrijpen. Een initiële investering in het Fonds moet minimaal EUR 100.000 bedragen.

Beleggers verbinden zich ertoe de wet- en regelgeving met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld en financieren van terrorisme, alsook de voorschriften die op een inschrijving van toepassing te zijn te aanvaarden en, indien deze worden gewijzigd, de alsdan van toepassing zijnde voorwaarden op te volgen. Beleggers zullen IBS FM en het Fonds in staat stellen om te allen tijde te voldoen aan deze voorschriften.

Dit materiaal is nooit bedoeld als een aanbod of verzoek voor mensen die zich in een rechtsgebied bevinden waarin het besproken Fonds niet geautoriseerd is of mag worden aangeboden. Het Fonds is niet beschikbaar voor inwoners  (“US Person”).

IBS FM beschikt over een AIFMD vergunning ingevolge artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht. Zie ook www.afm.nl