Investeringsstrategie

Wij volgen een consistent investeringsbeleid en strikte criteria om bedrijven in ons beleggingsuniversum analyseren. Aan de hand van deze analyses creëren wij een gespreide aandelenportefeuille van 25-35 exceptionele bedrijven. De marktkapitalisatie is minimaal EUR 250 miljoen en maximaal EUR 5 miljard op het moment van de eerste investering.

Onze definitie voor een exceptioneel bedrijf is helder. Kwaliteit van het bedrijfsmodel vertaalt zich in een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal, hoge cashflow conversie en een attractief lange termijn groeipotentieel.

Tenminste zo belangrijk is de kwaliteit van het management, dat gelijke belangen met aandeelhouders dient te hebben door een significant belang in het aandelenkapitaal.

Wij geloven dat een bedrijf pas exceptioneel kan zijn als het zich gedraagt als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance zijn geïntegreerd in onze investeringsstrategie. "People, Planet & Profit" kunnen prima hand-in-hand gaan. We gaan de dialoog aan met het management wanneer wij denken dat een bedrijf zijn duurzaamheidsstrategie kan verbeteren.

Altijd is onze focus gericht op de lange termijn.

Kernconcepten

We stellen ons op als mede-eigenaar van elk bedrijf waarin we investeren. De focus ligt op de lange termijn, niet op de eerstvolgende kwartaalresultaten. Het voorkomen van permanent kapitaalverlies is een belangrijke factor in van het behalen van een bovengemiddelde rendement. Wij zijn daarom zeer streng in het soort bedrijf waarin we investeren. Veruit de meeste vallen in een vroeg stadium van de bedrijfsanalyse al af.

We zoeken naar bedrijven die een consistent hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal realiseren. Deze bedrijven verkopen veelal producten en diensten die steeds opnieuw gekocht moeten worden.

We zoeken naar bedrijven die schaalbaar zijn zonder forse kapitaalinvesteringen. Herinvesteringsmogelijkheden in de kernactiviteit bepalen hoe groot een bedrijf uiteindelijk kan worden.

Lees meer

Een combinatie van groeiende winst per aandeel en een stijgende waarderingsratio liggen aan de basis van een bovengemiddeld rendement op lange termijn.

Exceptionele bedrijven worden veelal geleid door eigenaar-ondernemers die begrijpen hoe het beste om te gaan met het kapitaal van aandeelhouders. Zij hebben meestal een significant persoonlijk belang in het aandelenkapitaal.

Ons Doel

Onze doelstelling is het behalen van een ​​lange termijn rendement dat hoger is dan van de MSCI World Small-Cap Index¹. De focus op het behalen van een sterk absoluut rendement. We vereisen een asymmetrische risico / rendement-verhouding: Elke investering dient tenminste twee keer zoveel opwaarts potentieel te hebben als neerwaarts risico op basis van ons waarderingsmodel.

Het neerwaartse risico wordt verkleind wanneer een bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Sterker, het kan de groeivooruitzichten van een bedrijf verbeteren. ESG-factoren zijn daarom een belangrijk criterium bij het nemen van investeringsbeslissingen.

De toegevoegde waarde van onze investeringsstrategie kan het best worden beoordeeld over een periode van tenminste 5 jaar.

¹Index: MSCI World Small Cap Total Return Net index in Euro

Duurzaam Ondernemen

Wij investeren alleen in bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering. Milieu-, sociale en governance (ESG) factoren met betrekking tot de bedrijven waarin we investeren worden daarom altijd meegewogen. ESG-factoren kunnen een aanzienlijke impact hebben op de lange termijn ontwikkeling van onze investeringen. Wij beschouwen het daarom als onze fiduciaire plicht om ESG volledig in het beleggingsproces te integreren. Onze analisten beoordelen hoe ESG-kwesties van invloed zijn op een (potentiële) investering.

Wij geloven dat:

  • Het business model van bedrijven een onderdeel van het antwoord op milieu- en sociale problematiek kunnen zijn;

  • Het risico van reputatieschade wordt verminderd wanneer een bedrijf zich committeert aan hoge ESG-standaarden;

  • Wij een fiduciaire plicht aan de samenleving hebben om bedrijven te confronteren met ESG-uitdagingen. 

Hoe wij ons duurzaam beleggingsbeleid toepassen:

  • Wij analyseren hoe het bedrijfsmodel van een onderneming intrinsiek bijdraagt aan duurzame oplossingen

  • Fundamentele- en duurzaamheidsanalyse wordt uitgevoerd door hetzelfde team;

  • MSCI ESG research ondersteunt onze duurzaamheidsanalyse waar mogelijk.

IBS Fund Management, de beheerder van het SilverCross Global Small-Cap Fund, is ingeschreven in het register van UN PRI en is gecommiteerd aan de UN Global Compact

Betrokkenheid bij bedrijven

Onze analisten gaan constructief de dialoog aan met bedrijven over hun activiteiten, waaronder ESG risico’s. Wij stellen ons op als mede-eigenaren. Omdat wij een lange termijnvisie hebben waardeert het management van de bedrijven waarin we investeren onze feedback. Omdat wij ze regelmatig spreken weten zij dat onze belangen parallel lopen aan die van het bedrijf en de stakeholders, inclusief de maatschappij in het algemeen.

Als we concluderen dat er ESG-risico’s zijn, verzoeken we het management om de risico's in te dammen. Als onze dialoog niet succesvol blijkt te zijn, zullen we overgaan tot verkoop van onze investering.

Proxy voting beleid

SilverCross maakt gebruik van haar stemrecht op de aandelen die in het Fund worden aangehouden door middel van proxy voting.

Hierdoor kunnen wij de stem van onze participanten laten gelden en het best mogelijke beleid op het gebied van corporate governance stimuleren. Wij werken binnen het kader van de Nederlandse Stewardship Code en streven ernaar om de kwaliteit van communicatie met de bedrijven in onze portefeuille te optimaliseren. 

SilverCross gebruikt software van Broadridge om te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 

Duurzaamheidsgerelateerde Informatie

In dit hoofdstuk geven we de regelgevende openbaarmakingen die vereist zijn door Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende  informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (ook bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation, de "SFDR"). Het geeft een samenvatting van de integratie van duurzaamheidsrisico's in ons beleggingsproces en geeft nadere details over ons ESG-onderzoeksproces (Environmental, Social and Governance).

Samenvatting

Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of "SFDR"), zoals (i) het vermijden van investeringen die risico's voor de duurzaamheid inhouden of verband houden met controversiële activiteiten, (ii) bevordering van mensenrechten, (iii) bevordering van goede arbeidspraktijken, (iv) bevordering van corruptiebestrijding, (v ) selectie van bedrijven die ecologisch, sociaal en goed ondernemingsbestuur bevorderen, en (vi) integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsbeheerproces. "Duurzaamheidsrisico", zoals gedefinieerd door de SFDR, is een ecologische, sociale of bestuurlijke gebeurtenis of omstandigheid die, als deze zich voordoet, een daadwerkelijke of potentiële materiële negatieve impact op de waarde van de belegging zou kunnen hebben. "Duurzaamheidsfactoren" worden in de SFDR gedefinieerd als kwesties op het gebied van milieu, sociale zaken en werknemers, respect voor mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.

Het Fonds heeft niet duurzame beleggingen tot doel.

De Beheerder, met betrekking tot het Fonds, streeft ernaar te beleggen in bedrijven die deel uitmaken van de oplossing voor, of op zijn minst niet wezenlijk bijdragen aan, ecologische en sociale uitdagingen. De Beheerder streeft ernaar te beleggen in bedrijven die zich gedragen als maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. De Beheerder neemt alleen beleggingen in het Fonds op die voldoen aan minimale sociale en milieuwaarborgen, waaronder die met betrekking tot arbeidsrechten, mensenrechten, corruptiebestrijding en milieubescherming. Bedrijven waarin wordt belegd die betrokken zijn bij aanzienlijke controverses of die wezenlijk afbreuk doen aan het bereiken van de doelstellingen van de samenleving voor duurzame ontwikkeling, zijn geen geschikte beleggingen voor het Fonds en zullen niet worden opgenomen in de portefeuille van het Fonds.
 
De Beheerder heeft zijn eigen bedrijfseigen ESG-onderzoeksproces ontwikkeld dat volledig is geïntegreerd in de analyse van het bedrijf waarin hij belegt. Screening wordt uitgevoerd om bedrijven te vermijden die 10% of meer van hun inkomsten halen uit controversiële activiteiten of die een van de UN Global Compact-principes hebben geschonden. "Controversiële activiteiten" worden gedefinieerd als elke zakelijke activiteit waarover de moraliteit zwaar wordt bediscussieerd door internationale bestuursorganen. Van deze activiteiten wordt aangenomen dat ze mensen schade berokkenen, zoals bepaalde wapens en tabak. Bedrijven waarin wordt belegd worden vervolgens beoordeeld op basis van gewogen milieu-, sociale en governance-indicatoren binnen de eigen SilverCross ESG-template van de Beheerder met betrekking tot het Fonds. Elke ESG-prestatie-indicator, en het bijbehorende gewicht, wordt bepaald door de dubbele materialiteitsbeoordeling van de Beheerder. Bedrijven waarin wordt belegd krijgen een score ten opzichte van branchegenoten en best-practice protocollen. Terwijl de Beheerder extern ESG-onderzoek gebruikt om zijn analyse te ondersteunen, stelt hij zijn eigen intern berekende ESG-score vast met betrekking tot de bedrijven waarin het Fonds belegt.

Er worden verschillende gegevensbronnen gebruikt om de ESG-prestaties van het Fonds te beoordelen. Deze omvatten zelf openbaar gemaakte informatie door bedrijven waarin is belegd (waaronder één-op-één-bijeenkomsten, jaarverslagen, bedrijfspresentaties, website-openbaarmakingen en volmachtverklaringen), Clarity AI, MSCI ESG Manager en Bloomberg. De beperkingen van deze methodologieën kunnen te maken hebben met het ontbreken van ESG-gegevens voor een gekozen activaklasse en worden hieronder beschreven. Het volledige ESG-proces wordt jaarlijks beoordeeld door het team van de Beheerder. Details van het due diligence- en engagementbeleid van de Beheerder worden hieronder vermeld. Het Fonds maakt geen gebruik van een aangewezen referentiebenchmark.

PAI-Verklaring

De PAI-verklaring voor de Beheerder van het Fonds, IBS Capital Management B.V., kunt u hier vinden.

fgr

Last updated Tuesday 23 April
SilverCross Global SC Fund (Net): €318.36

Performance (%) YTD 1-Year 3-Year1 5-Year1 Since Inception2
SilverCross Global SC Fund (Net) 2.3 5.6 -0.5 8.9 12.6
MSCI World Small-Cap TR (Net) 3.2 13.4 2.5 7.3 9.0
Outperformance -0.9 -7.8 -3.0 1.6 3.6
Filter Results
Performance (%) 20243 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 20144
SilverCross Global SC Fund (Net) 2.3 11.2 -25.4 24.3 18.7 53.9 -6.9 11.2 17.5 25.0 8.7
MSCI World Small-Cap TR (Net) 3.2 12.1 -13.6 24.3 6.5 28.7 -9.6 7.6 16.1 11.0 8.7
Outperformance -0.9 -0.9 -11.8 0.0 12.2 25.2 2.6 3.6 1.4 14.0 0.1

1 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement
2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het fonds (Jul 30, 2014)
3 Rendement dit jaar tot nu (laatste werkdag)
4 Rendement berekend vanaf startdatum fonds (Jul 30, 2014) tot het einde van dat jaar

ISIN code: NL0010832242

De Netto vermogenswaarde van het Fonds (NAV) is de waarde van een participatie en wordt dagelijks berekend door Kas Bank aan de hand van de slotkoersen van alle beurzen op het moment van sluiting van de NYSE – gewoonlijk om 22:00 uur Nederlandse tijd. Effecten waarvoor geen prijzen voorhanden zijn (in situaties waarin zeer volatiele aandelenbeurzen extreme afwijkingen veroorzaken) worden gewaardeerd tegen ‘fair value’ als omschreven in de Waarderingsgrondslagen zoals beschreven in de Terms & Conditions van het prospectus.

Netto rendement SilverCross Global Small-Cap Fund sinds oprichting.
Jaarlijkse kosten in het Fund bedragen 1.40%. Management fee: 1.15%. Operational service fee: 0.25% tot Eur 250 miljoen, daarboven 0.20%. 

ucits

Last updated Tuesday 23 April
Class B EUR: €104.66

Performance (%) YTD QTD MTD Since Inception2
Class B EUR 2.2 -3.3 -3.3 2.2
MSCI World Small-Cap TR (Net) (EUR) 3.2 -3.6 -3.6 4.0
Outperformance -1.0 0.3 0.3 -1.8
Filter Results
Performance (%) 20243 2023 20224
Class B EUR 2.2 11.4 -8.0
MSCI World Small-Cap TR (Net) (EUR) 3.2 12.1 -6.0
Outperformance -1.0 -0.7 -2.0

2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het fonds (Mar 9, 2022)
3 Rendement dit jaar tot nu (laatste werkdag)
4 Rendement berekend vanaf startdatum fonds (Mar 9, 2022) tot het einde van dat jaar

ISIN code: IE000938M1O3

Last updated Tuesday 23 April
Class B GBP: £109.39

Performance (%) YTD QTD MTD Since Inception2
Class B GBP 1.5 -2.7 -2.7 6.1
MSCI World Small-Cap TR (Net) (GBP) 2.4 -3.0 -3.0 8.9
Outperformance -0.9 0.4 0.4 -2.8
Filter Results

2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het fonds (Oct 17, 2022)

ISIN code: IE000DX67BY3

Last updated Tuesday 23 April
Class B USD: $103.55

Performance (%) YTD QTD MTD Since Inception2
Class B USD -1.0 -4.2 -4.2 3.6
MSCI World Small-Cap TR (Net) (USD) -0.2 -4.4 -4.4 8.8
Outperformance -0.8 0.2 0.2 -5.3
Filter Results

2 2 Totaalrendement sinds start van het fonds (Jun 28, 2023)

ISIN code: IE00017I8WT9

Last updated Tuesday 23 April
Class A2 GBP: £111.27

Performance (%) YTD QTD MTD Since Inception2
Class A2 GBP 1.5 -2.7 -2.7 6.0
MSCI World Small-Cap TR (Net) (GBP) 2.4 -3.0 -3.0 8.3
Outperformance -0.9 0.4 0.4 -2.3
Filter Results

2 Gemiddeld jaarlijks totaalrendement sinds start van het fonds (Jun 27, 2022)

ISIN code: IE000UB3I4V2